Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Wzrost konkurencyjności ODZ PATEREK z Koźmina Wielkopolskiego poprzez wysoko innowacyjne inwestycje”

 

Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności ODZ PATEREK w wyniku świadczenia innowacyjnych usług edukacyjnych w oparciu o zakupiony specjalistyczny symulator jazdy, zawierający opcje treningowe jazdy samochodem ciężarowym i autobusem.

 

Głównym celem projektu jest: wzrost konkurencyjności ODZ PATEREK poprzez wysoko innowacyjne inwestycje poprzez wyposażenie ODZ PATEREK w innowacyjny specjalistyczny symulator jazdy.

 

Celem szczegółowym projektu jest:     

  1.        wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej mobilnej usługi edukacyjnej
  2.        wprowadzenie udoskonalonej innowacyjnej stacjonarnej usługi edukacyjnej polegającej na możliwości symulacji jazdy z wykorzystaniem innowacyjnego, najnowszego oprogramowania, systemu wizualizacji i projekcji

 

Rezultatem projektu będzie:

  1.        wprowadzenie nowej innowacyjnej mobilnej usługi edukacyjnej
  2.        wprowadzenie udoskonalonej innowacyjnej stacjonarnej usługi edukacyjnej
  3.        wzrost zatrudnienia w ODZ PATEREK  

 

Wartość projektu: 2 222 000,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 999 900,00 PLN

 

 

ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.11.2016R. DO GODZ. 10.00

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 03.11.2016R. O GODZ. 10.30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa STANISŁAW PATEREK OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STANISŁAW PATEREK ODZ PATEREK

Adres

ul. Krotoszyńska 30

63-720 Koźmin Wielkopolski

Numer telefonu 602 703 272

Fax 62 72 16 229

NIP 6210030826

Tytuł projektu Wzrost konkurencyjności ODZ PATEREK z Koźmina Wielkopolskiego poprzez wysoko innowacyjne inwestycje.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0048/15-00

 

Termin składania ofert:  do dnia 20-10-2016 do godziny 10:00

Nazwa zamawiającego: STANISŁAW PATEREK OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STANISŁAW PATEREK ODZ PATEREK

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej następującą:

Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek

ul. Krotoszyńska 30

63-720 Koźmin Wielkopolski

„Oferta na dostawę innowacyjnego symulatora jazdy do ODZ Paterek”.

Oferty należy składać do dnia 20.10.2016r. do godziny 10.00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub pocztą kurierską, zamawiający przyjmie za termin złożenia oferty termin otrzymania przesyłki. Szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Kolenda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z platformą ruchu o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i warunki jazdy do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym bezpłatnie oraz uruchomienie symulatora, a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego do pełnej jego obsługi.

Kategoria ogłoszenia:  Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: wielkopolskie

Powiat: krotoszyński

Miejscowość: Koźmin Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost konkurencyjności ODZ PATEREK poprzez wysoko innowacyjne inwestycje tj. dostawę innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z platformą ruchu o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i warunki jazdy wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym bezpłatnie oraz uruchomienie symulatora, a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego do pełnej jego obsługi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z platformą ruchu o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i warunki jazdy do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy ul. Krotoszyńska 30 63-720 Koźmin Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym bezpłatnie oraz uruchomienie symulatora, a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego do pełnej obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do Regulaminu postępowania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym złącznik nr 2 do Regulaminu postępowania Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej – stanowiącej załączniki do Regulaminu postępowania – za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o ile Wykonawca wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, iż spełniają one wymogi zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż określone użytą przez zamawiającego normą, aprobatą, specyfikacją techniczną lub systemem odniesienia. Rozwiązanie równoważne musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dot. przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości maksymalnie do 40% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy (wartości umowy) jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na zasadach określonych w umowie. Szczegółowe postanowienia w zakresie udzielenia zaliczki, form zabezpieczenia zaliczki, sposobu jego wniesienia i zwrotu, a także możliwość zmiany formy zabezpieczenia zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania (wzór umowy). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 2 letniej gwarancji na dostarczony sprzęt, a okres gwarancji będzie liczony od daty przekazania Zamawiającemu bezusterkowego protokołu odbioru.

b. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie.

c. Gwarancja nie może ograniczać Zamawiającego do instalowania w sprzęcie standardowych kart rozszerzeń, pamięci, napędów, procesorów, sterowników oraz bieżących konserwacji sprzętu.

d. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 24 godzin roboczych od dnia zgłoszenia awarii

e. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 7 dni od zgłoszenia awarii

f. Produkty będą posiadały wszelkie niezbędne do normalnego funkcjonowania instrukcje i certyfikaty w języku polskim.

g. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w całości nieużywane, nie powystawowe i muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.

h. Wszystkie urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Szczegółowy opis znajduje się w regulaminie postępowania

Kod CPV 34151000-0

Nazwa kodu CPV Symulatory jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniali warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna iż ww. warunek jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) wykonał w sposób należyty, 2 dostawy symulatora jazdy przy czym co najmniej jedna dostawa była o wartości minimum, 1 000 000 zł brutto. Wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu postępowania. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: - oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Regulaminu postępowania. - wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu postępowania wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź jeżeli złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia te i dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo o którym mowa powyżej w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. Szczegółowy opis znajduje się w regulaminie postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny.:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny.

  •          Cena (netto) – 60%

                                                      cena najniższa

                                   cena   =  ---------------------------   x 100 pkt x 60 %

                                                         cena oferty badane

 Liczba punktów badanej oferty w kryterium cenowym wynosi maksymalnie 60 pkt

Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN). Cena ofertowa (brutto) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym głównie: koszty transportu, podatki, ewentualne rabaty itp.). Cena oferty nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku Nie przewiduje się rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym w walutach obcych. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Do porównania ofert będzie brana cena netto (tj. bez podatku VAT)

 

  •          Termin dostawy – 20%

 

termin dostawy:                                                             liczba punktów:

 6  miesięcy                                                                       20 pkt

 8  miesięcy                                                                       10 pkt

10 miesięcy                                                                        0 pkt

 

Liczba punktów badanej oferty w kryterium terminu dostawy (wynosi maksymalnie 20 pkt).

 

  •          Okres gwarancji – 20%

 

okres gwarancji:                                             liczba punktów:

5  lat                                                                          20 pkt

3  lat                                                                          10 pkt

2 lata                                                                           0 pkt

Liczba punktów badanej oferty w kryterium okresu gwarancji (wynosi maksymalnie 20 pkt).

 

 

UWAGA: pozostawienie pustego miejsca w punkcie dotyczącym okresu gwarancji oraz terminu dostawy formularza ofertowego oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferował:

- minimalny okres gwarancji, spełniający wymagania Zamawiającego,

 - maksymalny okres dostawy

Ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności oczywiste omyłki rachunkowe polegające na: - błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,

- nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),

- inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji formularza cenowego niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia w i skutkować będą odrzuceniem oferty Szczegółowy opis znajduje się w regulaminie postępowania.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika - pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania

Załączniki

 

 

 Informacja z dnia 17.10.2016r.

W związku z pytaniami jakie się pojawiły odnośnie zamówienia publicznego dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz problemami technicznymi związanymi z dokonaniem niezbędnych zmian w zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej Zamawiający informuje iż wydłużeniu ulegnie termin składania ofert.
Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia pojawią się w najbliższym możliwym terminie:
- na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
- na stronie internetowej Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DNIA 18.10.2016r

WYJASNIENIA

 

UZUPEŁNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 18.10.2016

uzupelnienie tresci ogloszenia i zmiana terminu skladania ofert

 

 

09.11.2016r.

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

W dniu 9.11.2016r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie prowadzone w trybie procedury konkurencyjności na dostawę innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z platformą ruchu o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i warunki jazdy do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym bezpłatnie oraz uruchomienie symulatora, a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego do pełnej jego obsługi.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AUTOCOMP MANAGEMENT SP Z O.O.

ul. 1 Maja 36

71-627 Szczecin

Cena:  2 116 000,00 netto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, terminu dostawy i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 


 

 

Nazwa wykonawcy

Cena

Termin dostawy

Okres gwarancji

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

1

 

AUTOCOMP MANAGEMENT SP Z O.O.

UL. 1 MAJA 36

71-627 SZCZEŚCIN

 

 

2 116 000,00 NETTO

2.602 680,00 BRUTTO

 

[60 pkt.]

6 MIESIĘCY

 

 

[20 pkt.]

60 MIESIĘCY

 

 

[20pkt.]

 

100 pkt.

2

 

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH „OBRUM” SP. Z O.O.

UL. TOSZECKA 102

44-117 GLIWICE

 

 

5 375 000,00 NETTO

6 611 250,00 BRUTTO

 

 

[x pkt.]

10 MIESIĘCY

 

 

 

 

[x pkt.]

24 MIESIĘCY

 

 

 

 

[x pkt.]

x pkt.


 

Oferta złożona przez:

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH „OBRUM” SP. Z O.O.,

ul. Toszecka 102,

44-117 Gliwice

została odrzucona w związku z nieuzupełnieniem prawidłowego załącznika nr 5 Regulaminu Postępowania tj. wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

 

 

Informacje dla oferentów:

Protokół z postępowania zostanie udostępniony każdemu z oferentów na jego wniosek złożony w formie pisemnej na adres:

 

Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek

ul. Krotoszyńska 30

63-720 Koźmin Wielkopolski

 

lub elektronicznie na adres:

sylwia.kolenda@odzpaterek.pl